• Kailaś

    Całkowity dochód przeznaczony jest na rozwój ośrodka Cziamma Ling w Wildze  

  • Cziamma Ling

    Cziamma Ling, Wilga  

Regulamin

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM LIGMINCHA POLSKA

 

§1 Postanowienia ogólne
1. Sklep Internetowy Ligmincha Polska działający pod adresem https://ligminchapolska.pl/, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez związek wyznaniowy Ligmincha Polska Al. Huberta 4, 08-470 Wilga, NIP: 521 30 17 582, REGON: 011668867 zwany w niniejszym regulaminie „Ligmincha Polska”.
2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
a. Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem https://ligminchapolska.pl/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Ligmincha Polska;
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
c. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
d. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
f. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Ligmincha Polska skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
g. Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Ligmincha Polska, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
h. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
i. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
j. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

§ 2. Rejestracja i logowanie
1. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej https://ligminchapolska.pl/ w momencie składnia zamówienia wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, dane do wysyłki i płatności oraz adres email oraz hasło.
2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Ligmincha Polska danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych spółce, o której mowa w § 10 ust. 4.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Złóż zamówienie”.
4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.
5. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki..
6. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.
7. W zakładce „Moje konto” klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

§ 3 Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://ligminchapolska.pl/. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.
2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:
a. zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;
b. adres, na jaki ma być dostarczony towar;
c. sposób dostawy;
d. sposób płatności.
3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Ligmincha Polska umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
4. Na adres email wskazany podczas rejestracji Ligmincha Polska wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

§ 4. Ceny towarów
1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://ligminchapolska.pl/ i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:
a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;
3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://ligminchapolska.pl/, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).
5. Ligmincha Polska zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Promocje, wyprzedaże oraz kupony promocyjne wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.
7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://ligminchapolska.pl/. W przypadku dokonywania zakupów w Siedzibie Ligmincha Polska obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Siedzibie Ligmincha Polska.

§ 5. Formy płatności i dostawy
1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a. przelewem elektronicznym,
b. za pomocą serwisu Pay Pal
3. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem https://ligminchapolska/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/2
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Ligmincha Polska mailowo, na adres: ligmincha@ligminchapolska.pl w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

§ 6. Realizacja zamówień
1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2. Zamówienia będą realizowane po ich opłaceniu, nie wcześniej niż następnego dnia roboczego.
3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
4. Jeżeli Ligmincha Polska nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 7. Wymiana towaru
1. W celu dokonania wymiany towaru/towarów Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności, złożyć nowe zamówienie, w którym wskazany zostanie towar na wymianę. Zamówienie złożyć należy bezpośrednio na stronie http://ligminchapolska.pl/ W odpowiedzi Klient otrzyma mail stanowiący potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
2. Numer nowego zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Klient wskazać musi na formularzu wymiany/zwrotu w stosownej rubryce. Podlegający wymianie towar wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany i dowodem zakupu należy przesłać do LIGMINCHA POLSKA na adres: al. Huberta 4, 08-470 Wilga.
3. Ligmincha Polska realizuje wymianę wyłącznie jednokrotnie w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru objętego umową wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem wymiany.
4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, wpłaty różnicy ceny Klient dokonuje na rachunek bankowy, który został wskazany Klientowi w e-mailu stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku gdy rachunek bankowy Ligmincha Polska nie zostanie uznany kwotą stanowiącą różnicę ceny w ciągu 3 dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia wymiana nie zostanie zrealizowana.
5. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Ligmincha Polska w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
6. Koszt przesłania do Ligmincha Polska wymienianego towaru pokrywa Klient.
7. Koszt przesłania towaru po dokonanej wymianie pokrywa Ligmincha Polska.

§ 8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)
1. Reklamacje należy składać na adres Ligmincha Polska Al. Huberta 4, 08-470 Wilga lub mailowo na adres ligmincha@ligminchapolska.pl.
2. Składając reklamację należy dostarczyć do Ligmincha Polska reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
3. Ligmincha Polska rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Ligmincha Polska naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

§ 9. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.
2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Ligmincha Polska, na adres Ligmincha Polska Al. Huberta 4, 08-470 Wilga., stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
3. Udostępnienie przez Ligmincha Polska wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 2, w żaden sposób nie zobowiązuje Konsumenta, w przypadku woli odstąpienia od umowy, do złożenia oświadczenia o treści objętej wzorem. Wzór ten stanowi jedynie przykład oświadczenia, którym Konsument może, ale nie musi się kierować składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.
5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Ligmincha Polska wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.
6. Koszt przesłania do Ligmincha Polska zwracanego towaru pokrywa Klient.

§ 10. Newsletter Sklepu Internetowego
1. Klient wraz z złożeniem zamówienia godzi się na prenumeratę Newslettera Sklepu Internetowego.
2. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Ligmincha Polska korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy zgłosić chęć rezygnacji mailowo na adres ligmincha@ligminchapolska.pl lub skontaktować się z Ligmincha Polska.

§ 11. Dane osobowe
1. Akceptując regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
Administratorem Państwa danych jest Związek Ligmincha Polska z siedzibą w Wildze, wpisany do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych prowadzonego przez MSWiA pod numerem 100. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodoligmincha@gmail.com.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodoligmincha@gmail.com. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

4. Przechowywane są następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania.

5. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w następujących celach:

- obsługi i rozwijania procesu zakupów online, wykorzystujemy dane osobowe Klienta w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia oraz informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną,

- obsługa i wystawianie dowodów zakupu.

6. Dane osobowe Klientów są udostępniane:

- firmom kurierskim w celu realizacji zamówień,

- firmom zajmującym się systemami płatności internetowych.

7. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.

8. W związku z przechowywaniem danych osobowych Klient ma prawo do:

- dostępu do danych,

- do sprostowania danych,

- do ograniczenia przetwarzania danych,

- do usunięcia danych,

- do przenoszenia danych,

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego. W sprawach spornych prosimy o kontakt: ligmincha@ligminchapolska.pl

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Ligmincha Polska w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.03.2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl